Categories
Lightroom Preset

ฟรี Lightroom preset โทนนักเรียนกลุ่ม

ถ่ายรูปนักเรียนกลุ่ม เอาไปทำโทนได้หลายแบบ Lightroom preset โทนล่าสุด เน้นปรับค่าสีเขียวกับน้ำเงิน และถ่ายนอกอาคาร